Το Εκπαιδευτικό Κέντρο Τσίρκα επέκτεινε την δραστηριότητά του και στο τομέα της κατάρτισης έχοντας άδεια ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ επιπέδου 2 . Το 2014 πιστοποιήθηκε από τον ΕΟΠΠΕΠ ως επίσημος φορέας υλοποίησης προγραμμάτων με έδρα το Νεοχώρι Μεσολογγίου Αιτωλοακαρνανίας με αριθμό αδείας 2000071.
Το Εκπαιδευτικό Κέντρο Τσίρκα σαν Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 έχει πιστοποιημένη δυναμικότητα 195 ατόμων – καταρτιζόμενων και διαθέτει έντεκα (11)  πιστοποιημένες αίθουσες κατάρτισης.

Στόχοι:

 • Υλοποίηση προγραμμάτων Κατάρτισης & Άτυπης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Υπουργείων Εργασίας & Παιδείας.
 • Υλοποίηση προγραμμάτων Κατάρτισης από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα των άλλων Υπουργείων, επί θεμάτων Πολιτισμού, Αγροτικών Καλλιεργειών, Περιβάλλοντος, Τουρισμού & Αθλητισμού.
 • Υλοποίηση προγραμμάτων Κατάρτισης από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδος.
 • Υλοποίηση Προγραμμάτων, επιδοτούμενων ή αυτοχρηματοδοτούμενων, σε συνεργασία με Δημόσιους φορείς, τοπικούς φορείς, ΔΕΚΟ, ΟΤΑ και επιχειρήσεις.
 • Συνεργασία με άλλα ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 2 της περιφέρειας.
 • Συμμετοχή & υλοποίηση Διακρατικών προγραμμάτων Κατάρτισης.
 • Συμμετοχή & υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων Κατάρτισης.
 • Δημιουργία Παραρτημάτων σε άλλες πόλεις των Νομών της Περιφέρειας.

Αιτίες Επένδυσης:

 • Αγάπη και προσφορά στη περιοχή.
 • Αγάπη για την εκπαίδευση. Υπάρχει ήδη από 36ετίας Κέντρο Ξένων Γλωσσών το οποίο δημιουργήθηκε από την κυρία Τσίρκα Διευθύντρια του Εκπαιδευτικού Κέντρου.
 • Η συνεχιζόμενη υποβάθμιση της περιοχής λόγω έλλειψης εξειδικευμένου Ανθρώπινου Δυναμικού.
 • Επιθυμία γενικότερης ανάπτυξης και αναβάθμισης της περιοχής.

Η βιωσιμότητα και η περαιτέρω ανάπτυξη της επένδυσης θα oδηγήσει στην:

 • Ίδρυση παραρτημάτων σε άλλες πόλεις των νομών της Περιφέρειας.
 • Υλοποίηση άλλων μεγάλων επενδυτικών σχεδίων για την αναβάθμιση και ανάπτυξη της Αιτωλοακαρνανίας στο Τουριστικό, Αθλητικό & Πολιτιστικό επίπεδο.

Το Εκπαιδευτικό Κέντρο Τσίρκα δραστηριοποιείται κυρίως στο τομέα της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, υλοποιώντας εκπαιδευτικά και ολοκληρωμένα προγράμματα τα οποία απευθύνονται σε ανέργους, εργαζόμενους, στελέχη επιχειρήσεων, Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες κτλ. και επιδοτούνται από το Ε.Κ.Τ και το Ελληνικό Δημόσιο.

Το Εκπαιδευτικό Κέντρο Τσίρκα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας έχει αναπτύξει και εδραιώσει τη συνεργασία, με έμπειρα και εξειδικευμένα στελέχη, που αυξάνουν την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των ενεργειών στα εκπαιδευτικά έργα που αναλαμβάνει και υλοποιεί.

Επίσης έχει αναπτύξει ένα εκτεταμένο δίκτυο συνεργασίας με επιχειρήσεις της Δυτικής Ελλάδας στα πλαίσια τη επικείμενης υλοποίησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Οργάνωση

Το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 2 οργανωτικά απαρτίζεται από τη Γενική Διεύθυνση, τη γραμματεία και διαρθώνεται με βάση τα παρακάτω τμήματα:

 Χωρίς τίτλοΤμήμα Επαγγελματικής Κατάρτισης: Αντικείμενο του αποτελεί ο σχεδιασμός, η υλοποίηση, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση προγραμμάτων κατάρτισης ανέργων, εργαζομένων στους τομείς του Περιβάλλοντος, Τουρισμού & Παροχής Υπηρεσιών, Αθλητισμού, Πολιτισμού, Α.Μ.Ε.Α. και Αγροτικών. Επιπλέον το τμήμα αναλαμβάνει τον προσδιορισμό των αναγκών κατάρτισης και την αντίστοιχη οργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε επιχειρήσεις, ( με χρηματοδότηση ΕΚΤ/ΟΑΕΔ), σε Δήμους και άλλους Οργανισμούς.

Τμήμα Καταπολέμησης Κοινωνικού Αποκλεισμού: Αντικείμενο του αποτελεί ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων που απευθύνονται σε ειδικές Κοινωνικές Ομάδες οι οποίες λόγω αντικειμενικών – υποκειμενικών συνθηκών αντιμετώπίζουν προβλήματα στην πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας.

Τμήμα Σ.Υ.Υ: Ένας χώρος ο οποίος διατίθεται για την παροχή συνοδευτικών, υποστηρικτικών υπηρεσιών.

Τμήμα Σχεδιασμού & Εφαρμογής Κοινοτικών Προγραμμάτων & Πρωτοβουλιών: Αντικείμενο του αποτελεί ο σχεδιασμός, η υλοποίηση, η υποβολή, η συμμετοχή σε κοινοτικά προγράμματα κι πρωτοβουλίες, που προκηρύσσονται είτε από Εθνικούς φορείς διαχείρισης, είτε απευθείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τμήμα Διοργάνωσης Ημερίδων και Εκδηλώσεων: Αντικείμενο του είναι να αναλαμβάνει αντίστοιχες ενέργειες είτε στα πλαίσια των δραστηριοτήτων και προγραμμάτων του φορέα, είτε στα πλαίσια εξυπηρέτησης των αντίστοιχων αναγκών σε φορείς του Ιδιωτικου και Δημόσιου τομέα.

Στις δραστηριότητες των παραπάνω τμημάτων εντάσσεται και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού και σημειώσεων για τις ανάγκες των προγραμμάτων κατάρτισης καθώς και η παραγωγή υλικού ενημέρωσης και προβολής των δράσεων που υλοποιήθηκαν ανά πρόγραμμα.

Τμήμα Οικονομικής Παρακολούθησης Ενεργειών του Φορέα: Αντικείμενο του αποτελεί η οικονομική και λογιστική παρακολούθηση των προγραμμάτων και των ενεργειών που αναλαμβάνει ο φορέας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που τίθενται από τους Εθνικούς Φορείς Διαχείρισης προγραμμάτων και τα κλιμάκια της Ευρωπαϊκης Ένωσης. Εκτός των άλλων το τμήμα αναλαμβάνει την αντίστοιχη συμβουλευτική υποστήριξη σε φορείς και επιχειρήσεις που προσφάτως επιλέχθηκαν σε κοινοτικά προγράμματα και δραστηριότητες.

Τμήμα Συμβουλευτικής Υποστήριξης στους Τομείς:

 • Συνεργασιών
 • Επενδυτικών Προγραμμάτων
 • Αναπτυξιακών Σχεδίων
 • Οργάνωσης
 • Μηχανοργάνωσης
 • Τεχνικών-Οικονομικών Μελετών
 • Μελετών Σκοπιμότητας
 • Επιχειρηματικών Σχεδίων

Τμήμα Διασύνδεσης- Προώθησης στην Απασχόληση

  Για την Προώθηση των ανέργων καταρτιζομένων  το Γραφείο Διασύνδεσης του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2 με το τμήμα  της Αγορά Εργασίας δόμησε ένα σύστημα Υπηρεσιών Στήριξης των καταρτιζομένων που προσδιορίζει την όλη πορεία τους, δηλαδή από τη μέρα της επιλογής τους για συμμετοχή στο πρόγραμμα κατάρτισης ως και τη μέρα προώθησής τους και τοποθέτησής τους σε θέση εργασίας.

 

Το Σύστημα Υπηρεσιών Στήριξης περιλαμβάνει :

 • Ενημέρωση  των  καταρτιζόμενων  για θέματα ανεργίας, οικονομικής, κοινωνικής, πολιτικής δομής του σύγχρονου και μελλοντικού εργασιακού κόσμου, εργατικού δικαίου κ.λπ Οι ίδιοι οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να αντλήσουν στοιχεία, τρόπους, τεχνικές εξεύρεσης εργασίας από την κατάλληλα ενημερωμένη βιβλιοθήκη που υπάρχει στο αναγνωστήριο του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2.
 • Αποστολή σε επιλεγμένες επιχειρήσεις εντύπων με την παρουσίαση του προγράμματος και τα βιογραφικά των καταρτισθέντων.

Με το πέρας της κατάρτισης, αποστέλλεται στη Διεύθυνση  Ανθρώπινου Δυναμικού επιλεγμένων επιχειρήσεων με αντικείμενο ανάλογο αυτού της κατάρτισης,  μία επιστολή που περιλαμβάνει τη συνοπτική παρουσίαση του περιεχομένου του προγράμματος με τα βιογραφικά των καταρτισθέντων.

 • Προώθηση των καταρτισθέντων προς επιχειρήσεις μέσα από την καθημερινή προσωπική επικοινωνία.

Στελέχη του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2  καθημερινά έρχονται σε επαφή με τις επιχειρήσεις με τι οποίες συνεργάζονται, αφού αποτελεί σημαντικό μέρος των εργασιών η επίσκεψη στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων – πελατών και η συνεργασία με τα αρμόδια στελέχη της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού των επιχειρήσεων. 

 • Αποστολή σε γραφεία ευρέσεως εργασίας και κέντρα προώθησης στην απασχόληση εντύπων με την παρουσίαση του προγράμματος και τα βιογραφικά των καταρτισθέντων.

Το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2  σε αυτή την κατεύθυνση συνεργάζεται με τον ΟΑΕΔ και  τις μεγαλύτερες  εταιρείες στον τομέα της απασχόλησης. Ο υπεύθυνος προώθησης του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2  έρχεται σε συχνή τηλεφωνική επικοινωνία με στελέχη των παραπάνω γραφείων και ενημερώνεται για νέες θέσεις εργασίας. 

 • Επαφή με κοινωνικούς εταίρους :Τα στελέχη του Γραφείου Διασύνδεσης βρίσκονται σε άμεση επαφή με τους υπευθύνους του Γραφείου Ενημέρωσης Ανέργων και Επιχειρήσεων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου και συνεργάζονται στην κατεύθυνση ανάπτυξης δράσεων απασχόλησης από κοινού.
 • Διοργάνωση ημερίδων (career day) Τέλος, το γραφείο προβαίνει στη διοργάνωση ημερίδων καριέρας στις οποίες συμμετέχουν οικονομικοί παράγοντες του τόπου και κυρίως διευθυντές προσωπικού μεγάλων επιχειρήσεων στους οποίους γίνεται ειδική ενημέρωση από το διευθυντή κατάρτισης του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2.

Τέλος το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2  έχει διαμορφώσει έναν ειδικό χώρο στον οποίο οι καταρτιζόμενοι μπορούν να αναζητούν τις θέσεις εργασίας που τους ενδιαφέρουν μέσα από το τερματικό του υπολογιστή. Πιο συγκεκριμένα στο χώρο Internet δίνεται η ευκαιρία στον καταρτισθέντα να χρησιμοποιήσει βάσεις δεδομένων στις οποίες είναι καταχωρημένες αγγελίες ευρέσεως εργασίας (π.χ. www.skywalker.gr, www.adecco.gr κ.λπ.).Η υπηρεσία αυτή παρέχεται σε όλους τους καταρτιζόμενους στο ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2  τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά τη λήξη του προγράμματος που παρακολουθούν. 

JoomShaper